Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek
Przedszkole NIepubliczne Motylek

Grupa Zielonych Motylków

Natalia Cyzman

Natalia Cyzman

Nauczyciel prowadzący, absolwenta studiów pedagogicznych o specjalności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w Przedszkolu Motylek pracuje od kwietnia 2014 roku . Je­st oso­bą otwar­tą, kre­atyw­ną i kon­se­kwent­ną. Pra­ca z dzieć­mi jest dla niej in­spi­ra­cją, ale rów­nież mo­ty­wa­cją do po­dej­mo­wa­nia no­wych wy­zwań. Z pa­sją or­ga­ni­zu­je za­ję­cia w róż­nych for­mach ak­tyw­no­ści, któ­re roz­bu­dza­ją cie­ka­wość, roz­wi­ja­ją za­in­te­re­so­wa­nia. Uwa­ża, iż istot­ne jest na­ucze­nie dziec­ka re­la­cji przy­jaź­ni, sza­cun­ku i współ­pra­cy. Pra­gnie bu­do­wać w dzie­ciach po­czu­cie wła­snej war­to­ści oraz wspo­ma­gać ich roz­wój emo­cjo­nal­ny. Sta­ra się aby codzienne spotkania przebiegały w atmosferze pełnej ra­do­ści i życz­li­wo­ści.

Hanna Bobbé -Wittstock

hanna.bobbe

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej oraz pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Stara się nieustannie doskonalić swój warsztat pracy i wzbogacać kompetencje, niezbędne do wspierania rozwoju najmłodszych. Z dziećmi i ich rodzicami pracuje już blisko 10 lat. Jednak każde spotkanie okazuje się być nową, fascynującą przygodą. Bliska jest jej zasada mówiąca, że to dziecko jest ekspertem od swojego życia, a jej rolą jest towarzyszyć mu w tej drodze i wspierać, gdy potknie się o trudności dnia codziennego.

Jolanta Styn

Pomoc nauczyciela